ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТМ «VIKELE STUDIO», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https:// vikele.com" (далі - "Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 2. Поняття та визначення

 2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення: «товар» – сумки, аксесуари; «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронн ої угоди. "Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати. 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема: – добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; - Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; - Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; – обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4.Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

5. Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині здійснюється за адресою Покупця, вказаною при оформленні замовлення

5.2. Порядок та умови доставки регулюються розділом «Доставка» на сайті Інтернет-магазину за адресою https://ua.vikele.com/pages/delivery 

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець має право: – в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов'язаний: – своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.3. Покупець має право:• оформити замовлення в Інтернет-магазині;• оформити електронний договір;• вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.• Отримувати від Продавця інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором 

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:• за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів, планшетів та смартфонів окремих моделей;• за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;• за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;• за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

7.3. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

7.4. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті: https://vikele.com/ за адресою https:// vikele.com /terms-and-conditions/

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін. Детально Політика Конфіденційності регулюється відповідним розділом на сайті Продавця, за адресою: https://ua.vikele.com/pages/privacy-policy

 

9. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 9.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця у разі міжнародного замовлення, і є безкоштовним, тобто. провадиться за рахунок Продавця у разі замовлень по Україні.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару

 

10. Права на інтелектуальну власність

10.1. Весь контент, включений у сайт Інтернет-магазину Продавця та його батьківський домен за адресою : https://vikele.com/, такий як зображення, картинки, музика, звуки, відео, документи, малюнки, малюнки, логотипи, меню, веб-сторінки, графіка, кольори, схеми, інструменти, шрифти, малюнки, дизайни, діаграми, схеми розташування, процеси, функції та програмне забезпечення (спільно іменовані «Контент») є власністю ТМ «VIKELE STUDIO» або Продавця та захищені національними та міжнародними законами про авторське право та інших законів про інтелектуальну власність. Ви не можете відтворювати, публікувати, розповсюджувати, відображати, змінювати, створювати похідні роботи на основі або використовувати будь-яким чином, повністю або частково, Контент без попередньої письмової згоди ТМ «VIKELE STUDIO», або Продавця, залежно від обставин. ТМ «VIKELE STUDIO», Продавець має виключне право дозволяти або забороняти на свій розсуд будь-яке відтворення, публікацію, розповсюдження, демонстрацію, модифікацію, створення похідних творів або використання будь-яким способом, повністю або частково, Зміст. ТМ «VIKELE STUDIO»,  або Продавець має право у будь-який час вимагати авторства будь-якого Контенту, розміщеного на Сайті, та заперечувати проти будь-якого використання, спотворення чи іншої модифікації такого Контенту. Будь-яке відтворення, публікація, розповсюдження, демонстрація, модифікація, створення похідних робіт або використання будь-яким способом Контенту, прямо дозволеного ТМ «VIKELE STUDIO» або Продавця в письмовій формі, повинні виконуватися вами виключно з законною метою та відповідно до всіх застосовних законів.

11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки това ру шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.